Posted in Մայրենի

Իմ Տերյանական բառարանը

Մի խառնեք մեզ ձեր վայրի, արջի ցեղերին
դավ-դավաճանություն
ամրակուռ-ամրապինդ
արհավիրք-աղետ, փորձանք
վեհսիրտ-սիրող

Անծանոթ աղջկան
համրաքայլ-համր դանդաղ քայլերով

Մոռանա՜լ, մոռանա՜լ ամեն ինչ ամենին մառանալ
խորհել-մտածել, խորհրդածել

Քո աչքերի դեմ իմ աչքերը՝ կույր
անթափանց-մի բան որի միջով չի կարելի թափանցել

Author:

Բարև, իմ անունը Անահիտ է: Ես տաս տարեկան եմ և սովորում եմ 5-րդ դասարանում: Սիրում եմ արվեստ, ամեն տեսակի խաղեր և ճամփորդել ուրիշ երկրներով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s